Partnerji

 

Univerza v Novi Gorici (UNG) – Vodilni partner

Spletna stran: http://www.ung.si/sl/

Univerza v Novi Gorici (UNG) je v raziskave usmerjena, študentom prijazna univerza, kjer se znanje tvori v harmoničnem odnosu med študenti in profesorji, ter se nato prenese v poslovno okolje. Poslanstvo UNG vključuje izobraževanje študentov na področju fizike in inženirstva ter promocijo raziskav in razvoja na področju znanosti o materialih.

UNG gosti tri laboratorije z obsežnimi izkušnjami iz karakterizacije, procesiranja in modeliranja tehnološko zanimivih materialov. Kompetence UNG vključujejo: karakterizacijo elektronskih in kemijskih lastnosti materialov s fotoemisijsko spektroskopijo, raziskave transporta nosilcev naboja v polprevodniških plasteh z meritvami časa preleta, morfološko karakterizacijo z uporabo mikroskopa na atomsko silo in elektronskega mikroskopa ter teoretično modeliranje naprednih funkcionalnih materialov.

Številni tekoči in zaključeni projekti, ki vključujejo partnerje iz zasebnega sektorja (npr. Razvoj SiC prevlek na steklu, industrijski partner EIM Capital Partners, San Francisco; Razvoj visoko prevodnih toplotnih izmenjevalcev za uporabo v plitvih vrtinah, industrijski partner: Corus Inženirji d.o.o.; CITIUS, industrijski partner: Kontrolni sistemi d.o.o.) bodo pomagali vzpostaviti most z industrijo, kar je eden izmed glavnih ciljev projekta.

 

Kemijski inštitut (KI) – Projektni partner

Spletna stran: https://www.ki.si/
http://www.slonmr.si/

Center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti (SLONMR) je nacionalni center in organizacijska enota znotraj Kemijskega inštituta (KI), ki znanstvenikom in raziskovalcem z akademskega področja in industrije nudi infrastrukturo in strokovno ekspertizo na področju spektroskopije z jedrsko magnetno resonanco (NMR).

NMR spektroskopija je metoda, ki omogoča proučevanje korelacij med strukturo materialov biološkega ali drugega izvora, prav tako pa raziskuje njihovo dinamiko in molekularno prepoznavanje. Metoda NMR spektroskopije je ključnega pomena za pridobivanje vpogleda v notranjost bioloških funkcij, kemijske strukture in interakcij med molekulami tekočih in trdnih snovi. Uporablja se tudi za pridobivanje vpogleda v naravo fizikalnih procesov, ki so osnova za pripravo in razvoj različnih preparatov.

Seznam trenutnih spektrometrov v SLONMR vključuje 800 MHz sprektrometer, opremljen s hladno sondo najnovejše tehnologije, ki omogoča proučevanje proteinov, nukleinskih kislin ter ostalih makromolekul z visoko ločljivostjo in občutljivostjo. Sledita dva 600 MHz in dva 300 MHz spektrometra, ki sta posebej opremljena s strojno opremo, ki omogoča NMR študije trdnih delcev in raztopin.

SLONMR je bil imenovan tudi kot predstavnik CERIC-ERIC – distribuirane raziskovalne infrastrukture za temeljne in aplikativne raziskave na področju materialov in biometerialov, ki uporabnikom ponuja odprt dostop na mednarodni ravni.

 

Primorski tehnološki park d.o.o. (PPT) – Projektni partner

Spletna stran: http://www.primorski-tp.si/

Primorski tehnološki park nudi podporo pri razvoju podjetniških idej ter podporo za zagon in rast start-up podjetij za njihov vstop na (globalni) trg. Smo glas sodobnega podjetništva, motivator, povezovalec in ponudnik kreativnega podjetniškega prostora.

Spobujamo podjetništvo med mladimi, izvajamo sodobne programe usposabljanja v skladu z Lean metodologijo (metodologija vitkega in agilnega podjetništva) ter povezujemo podjetnike, korporacije, izobraževalne ustanove, raziskovalce, mentorje in investitorje za izgradnjo start-up skupnosti v regiji in državi. Glavna vloga in odgovornost Primorskega tehnološkega parka pri tem projektu je organiziranje dejanovnosti usposabljanja za upravičence, znotraj katerih bomo uporabljali metode vitkega in agilnega podjetništva.

Pomagamo jim lahko skozi različne faze njihovega razvoja, omogočimo jim, da njihove ideje spremenijo v produkt in čim prej prodrejo na (globalni) trg. Pomagamo jim pri oblikovanju poslovnega modela in pri preverjanju podjetniške ideje.

Eden izmed glavnih izzivov Slovenije je podjetniške programe tesno povezati z raziskovalci, jim ponuditi prilagojene programe za razvoj vodstvenih in tehnoloških kompetenc ter programe vitkega in agilnega podjetništva z namenom razvoja njihovega produkta in podjetja, zmanjšanja tveganja za neuspeh in izboljšanja njihove stopnje uspešnosti za prodor na (globalni) trg.

 

Technische Universtät Graz (TUG) – Projektni partner

Spletna stran: https://www.tugraz.at/

TUG je druga največja tehniška univerza v Avstriji. Inštitut za anorgansko kemijo je vodilni sodelujoči inštitut v projektu, ki se usmerja k temeljnim in uporabnim vidikom organokovinske kemije z aplikacijami na področjih od energije, polprevodnikov in optike do nanotehnologije. Poleg tega delujejo pod okriljem TUG trije drugi inštituti.

Inštitut za fiziko trdne snovi z močnim ozadjem v polprevodnikih in tankih filmih bo ponudil elipsometrijo, FTIR, CVD polimerov, EBIC in meritve odbitih x-žarkov.

Inštitut za elektronsko mikroskopijo in nanoanalizo je osredotočen na napredno mikroskopijo materialov, naprav in biomaterialov. Zaposleni imajo strokovno znanje iz elektronske mikroskopije, mikro in nanoanalize ter nanoizdelave naprav. Oba znanstvena partnerja TUG dopolnjujeta zmogljivosti vodilnega TUG partnerja. Strateška povezavo predstavlja sodelovanje z WTC jug, mrežo za prenos tehnologij vseh univerz na Koroškem in Štajerskem.

WTC jug bo odgovoren za usposabljanje o prenosu tehnologij in o pravicah intelektualne lastnine za partnerske znanstvene institucije v Sloveniji/Avstriji in jim bo nudil podporo z njihovimi industrijskimi povezavami, mreženjem in terenskimi aktivnostmi.

TUG je predstavnik mednarodnega Evropskega raziskovalnega infrastrukturnega konzorcija CERIC-ERIC. TUG je kot CERIC-ERIC partnerski laboratorij priglasil SAXS opremo.

 

Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) – Projektni partner

Spletna stran: https://www.pccl.at/en/

PCCL je vodilni avstrijski center odličnosti za kooperativne raziskave polimernega inženiringa in znanosti. V tesnem sodelovanju s svojimi znanstvenimi partnerji je 100 visoko kvalificiranih zaposlenih aktivnih na širokem področju aplikaciji za plastiko od avtomobilske in letalske do embalažne, solarne in fotovoltaične tehnologije.

S povezovanjem znanstvenih dognanj in industrijskih inovacijskih potreb PCCL pripomore h konkurenčnosti svojih industrijskih partnerjev. PCCL pokriva vse vidike v vrednostni verigi polimernih materialov: – Od sinteze in molekularne strukture polimerov in aditivov, – preko procesne tehnologije, – do strukture materialov, do zmogljivosti in funkcionalnosti komponent.

PCCL je zgradil obsežne izkušnje iz vodenja raziskovalnih projektov z več deležniki. Primeri so koordinacija K1-COMET centra za polimerni inženiring z več kot 50 (mednarodnimi) partnerji iz industrije in znanosti s skupnim trajanjem 7 let (2010-2016) in proračunom 35 milijonov EUR.

PCCL je nenehno investiral v visoko kakovostno raziskovalno infrastrukturo, ki pokriva kemijo polimerov (analitika polimerov, npr. HPLC, GPC, GC-MS), karakterizacijo polimerov ( npr. DSC, DMA, UV-VIS, IR, NMR, AFM), mehanična testiranja (statično, ciklično, udarno, monotono), procesiranje polimerov(so-ekstruzijska linija, mešanje, brizganje) ter vključuje znanja iz modeliranja in simulacij.

 

Montanuniversitat Leoben (MUL) – Projektni partner

Spletna stran: https://www.unileoben.ac.at/

Razvoj obstoječih in novih materialov je klasična multidisciplinarna naloga in zato znanost o materialih potrebuje interdisciplinarno diskusijo in sodelovanje med univerzami in podjetij.

MCS promovira mreženje in izmenjavo informacij med podjetji in raziskovalnimi ustanovami na področju materialov. Na relativno majhnem območju je veliko malih, srednjih in velikih podjetij iz različnih sektorjev znotraj področja materialov, npr. kovin, keramike, stekla, materialov za gradnjo in polimerov. S povezovanjem teh sektorjev se ustvari mnogo interdisciplinarnih rešitev, ki so primerne za različne potrebe.

MCS ima veliko izkušenj z organizacijo dogodkov, ki povezujejo podjetja in R&D institucije, z zagonom projektov in promocijo aktivnosti na področju materialov ter bo v aktivnosti projekta vključil podjetja s področja materialov v Avstriji.

 

Silicon Austria Labs (SAL) – Projektni partner

Spletna stran: https://silicon-austria-labs.com/

Silicon Austria Labs GmbH (SAL) je bila ustanovljena decembra 2018 kot nova vodilna sila na področju  uporabnih raziskav v Avstriji. SAL predstavlja najvišjo stopnjo usposobljenosti na vseh področjih rastočega tržišča elektronskih sistemov, od posameznih komponent in njihovega medsebojnega delovanja v končnem izdelku do vgradnje različnih mikro in nanoelektronskih komponent ter pripadajoče programske opreme. SAL je nastal na pobudo ECSEL Avstrija in izvaja raziskave na področju digitalizacije s poudarkom na senzorskih sistemih, HF sistemih, storitveni elektroniki in sistemski integraciji. Raziskave se izvajajo na ravni modelske, strojne in vgrajene programske opreme v povezavi s celostnim znanjem o integraciji v celotne sisteme.

Junija 2019 je nekdanji CTR AG postal del SAL, s čimer je obstoječo kaciteto dopolnilo približno 70 zaposlenih in pripadajoča infrastruktura za raziskave in razvoj. Ta raziskovalna ekipa že več kot 20 let uspešno razvija nove vrste senzorjev, senzorskih sistemov in s tem povezan realno časovni algoritem za ocenjevanje kakovosti in nadzor procesov v različnih panogah.